karbonn a14

karbonn flash tool all so flash tool errer not soprt plisekarbonn flash tool arzzzzzzzzzzzzz